معرفی هتل های شهر استانبول

Titanic Port Bak…

تایتانیک پورت با…

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.9

Taxim Hill Hotel

هتل تکسیم هیل

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

Taxim Lounge hot…

هتل تکسیم لانژ

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

Grand Hotel de P…

هتل گرند د پرا

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

75