معرفی هتل های شهر پوکت

Thavorn Beach Vi…

تاورن بیچ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.2

Diamond Cliff Re…

دایمند کلیف

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

Novotel Phuket R…

نووتل پوکت ریزورت

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.1

Patong Merlin ho…

پتونگ مرلین

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3