معرفی هتل های شهر پوکت

Best Western Pat…

بست وسترن پاتونگ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.6

Patong Heritage

پاتونگ هریتیج

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.3

aim patong

ایم پاتونگ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

OR

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9

Ashlee hub hotel

اشلی هاپ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.3